Wettkämpfe SpoPi 2024

21.04.2024                       1. RWK KK und SPoPi

28.04.2024                       2. RWK KK und SpoPi

12.05.2024                       3. RWK KK und SpoPi

09.06.2024                       4. RWK KK und SPoPi

23.06.2024                       5. RWK KK und SPoPi

27.07.2024                       6. RWK KK und SPoPi